Slovenščina
O podjetju

O podjetju

IT Studio d.o.o. predstavlja skupino visoko usposobljenih neodvisnih IT strokovnjakov, usmerjenih predvsem v svetovanje, testiranje in zagotavljanje kakovosti.

icon-telco.gif
Produkti

Produkti

Odlikujejo nas leta izkušenj na področju zagotavljanja vrhunske podpore testnemu procesu dostave storitev v Telco industriji z orodjem Telco Fulfilment Test Suite.

icon-telco.gif
Storitve

Storitve

Zagotavljamo vam kakovostno izvedbo širokega nabora celostnih in posameznih IT in Telco storitev, vse od zasnove pa do implementacije rešitev.

icon-telco.gif
Reference

Reference

Odlikujejo nas leta izkušenj z razvijanjem rešitev za visoko odgovorne projekte v sodelovanju z največjimi IT in telekomunikacijskimi podjetji na svetu.

icon-telco.gif

eKonsolidacija

Nepogrešljiva rešitev za izvedbo popolne konsolidacije.

Če imate podjetje, ki deluje kot skupina oz. ima v lasti druga t.i. hčerinska podjetja, zagotovo veste, da ste po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) dolžni pripraviti tudi konsolidirano letno poročilo. Priporočljivo je, da je le-to pripravljeno za celotno skupino (matično podjetje, odvisna podjetja), kot da bi šlo za eno samo podjetje. Govorimo o t.i. popolni konsolidaciji, kjer gre za združevanje računovodskih izkazov obvladujočega podjetja (matično podjetje) in od njega odvisnih podjetij z upoštevanjem izločitve internih odnosov oz. t.i. konsolidacijskih knjižb. V procesu popolne konsolidacije se računovodje, finančniki in ostali strokovnjaki srečujejo s številnimi koraki, skozi katere morajo upoštevati in slediti naslednjim zahtevam:

 • v posamičnih računovodskih izkazih odvisnih podjetij morajo biti uporabljene enotne računovodske usmeritve
 • postavke v posamičnih računovodskih izkazih za potrebe konsolidacije morajo biti enako formalno predstavljene
 • posamični računovodski izkazi odvisnih podjetij morajo biti predstavljeni za poslovno leto, ki se konča z istim datumom oz. morajo pripraviti učinke uporabe različnih datumov
 • določena mora biti metoda prevedbe iz tuje valute.
ekonsolidacija-1-1.jpg
ekonsolidacija-2-1.jpg

Preprosta rešitev zapletenih konsolidacijskih postopkov.

Veliko rešitev za izvedbo konsolidacije, ki so trenutno na trgu, ima zahteven in neprijazen način uporabe, postopki so dolgotrajni, orodja nefleksibilna, pogosto pa je problem tudi strošek, ki ga podjetje ima s financiranjem aplikacije. V podjetju ITS smo na osnovi dolgoletnih strokovnih izkušenj s področja informatike v sodelovanju strokovnjaki s področja računovodenja konsolidiranih izkazov razvili aplikacijo, ki bo računovodjem, finančnikom in ostalim strokovnjakom, ki se v podjetju srečujejo z izdelovanjem konsolidiranih letnih poročil, delo bistveno olajšala. Osnovni namen aplikacije je na enostaven in uporabniku prijazen način pomagati pripraviti konsolidirano letno poročilo. Poleg enostavnosi uporabe aplikacije ima le-ta tudi možnost nadgradnje, povečuje hitrost priprave, omogoča enotnost za vsa podjetja v skupini in je izjemno prilagodljiva.

Fleksibilna aplikacija z najvišjim nivojem varnost.

Osnovni namen naše izjemno varne spletne aplikacije je priprava konsolidiranih izkazov (bilanca stanja, izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala, izkaz denarnih tokov) z vsemi pripadajočimi razkritiji. Našo aplikacijo lahko začnete uporabljati takoj, sama uporaba in zbiranje podatkov pa sta zaradi intuitivnega vmesnika zelo enostavna. Poleg tega se aplikacija ponaša še z lastnostmi, kot so: uvoz iz GK, logične kontrole podatkov pri uvozu, preračun valut, bilančni izkazi za posamezna podjetja, bilančni izkazi za celotno skupino, popolna konsolidacija, večnivojska konsolidacija, tabele razkritij, posebne tabele za letna poročila, prenos vrednosti v naslednja obdobja, večjezičnost, arhiv za vsa pretekla obdobja, prilagodljivost, ASP.NET 4,5 Framework, SQL Server 2012 R2, Win Server 2012 R2.

Proces konsolidiranja preko aplikacije poteka v več korakih:

 • Priprava podatkov za posamezne družbe;
 • Prenos podatkov v aplikacijo (Možen priklop na glavno knjigo);
 • Pregled medsebojnih odvisnosti podjetij v skupini;
 • Izdelava Zbirnega poročila
 • Izločitve in uskladitve;
 • Izdelavo Konsolidiranega poročila z razkritji
ekonsolidacija-lepeza.png

Funkcionalnosti, ki jih aplikacija omogoča:

 • Proces oddaje poročil družb ročno ali preko povezave na Glavno Knjigo
 • Sistemska validacija in odobritev/zavrnitev neskladnih poročil, obvestila na e-mail
 • Pregled oddanih poročil s strani upravnika z možnostjo odobritve ali zavrnitve
 • Prevedba poročil v EUR valuto (začetni,srednji, končni tečaj)
 • Proces nakupa družbe
 • Proces prodaje družbe
 • Proces prenosa obdobji
 • Proces priprave zbira
 • Pregled medsebojnih razmerij
 • Izločbe
 • Izdelava konsolidiranih izkazov z razkritji